Foto's SYB'L S-pictures Provinciebestuur Antwerpen

 

Vzw Kempens Landschap

 

De vzw Kempens Landschap werd opgericht in november 1997 op initiatief van het provinciebestuur en een 40-tal Kempense gemeentebesturen, mede in uitvoering van een beleidslijn in het provinciaal bestuursakkoord.

 

De hoofddoelstellingen van deze landschapsstichting zijn: de verwerving, de bescherming, de valorisatie en het gebeurlijk herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen en inzonderheid de instandhouding, het beheer, de ontsluiting en publieksgerichte openstelling van haar bezit.

 

Erg belangrijk in dit verband is de multidisciplinaire aanpak. Het landschap omvat immers niet alleen natuur, maar ook bebouwing. Bovendien vervult het tal van functies. Het is geen natuur- of monumenten-vereniging maar een landschapsvereniging. Daarmee vult ze een hiaat op wat betreft de landelijke landschapsproblematiek in haar veelomvattendheid!

 

Onder impuls van Ludo Helsen, bezieler Kempens Landschap en eregedeputeerde provincie Antwerpen, verwerft de vzw Kempens Landschap het domein Ter Speelbergen in 2006, zodat het publieke karakter van de site kan verzekerd worden.


De opdracht van de vereniging leunt nauw aan bij het gedachtegoed van wijlen dr. J. Weyns. Een mooiere locatie kan ze zich bijgevolg niet dromen. Met de vzw Speelbergen-heem-dr. Jozef Weyns werd ter ontsluiting van de site een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Wandeling door Ter Speelbergen.

 

Bezoek ook de webstek van vzw Kempens Landschap, klik hier.

 

  Katelijne.Weyns@gmail.com    2014    Privacy Policy 

www.ter-speelbergen.be